Regulamin

Nazwa Turnieju Nosalowy International Dance Festival

Organizator turnieju Klub Sportowy M-Team

Termin 30.10.2022

Miejsce Droga Oswalda Balzera 21D, 34-500 Zakopane

Wymiary parkietu 25x15m

Kierownik turnieju Katarzyna Mazurek tel. +48 722-220-757

Charakter turnieju Indywidualny, premium, open , ogólnopolski, z udziałem par zagranicznych, międzynarodowy

 • Turniej rozgrywany zgodnie z przepisami PTT
 • Zgłoszenie do udziału w turnieju jest równoznaczne z akceptacją warunków rozgrywania turnieju zgodnie z przepisami STT PTT.

Zawodnicy – klasy taneczne / kat. wiekowe

 • Do 9 H, G, F
 • 10-11 H, G, F, E
 • 12-13 H, G, F, E, D
 • 14-15 H, G, F, E, D, C
 • pow. 15 F, E, D, C, B, A
  ———————————
 • 10-11 Open
 • 12-13 Open
 • 14-15 Open
 • 16-18 Open
 • 16-20 Open
 • 19+ Open
 • Do 11 (Solo) Open
 • 12-15 (Solo) Open

Skład Komisji Sędziowskiej:

 • Sędzia główny/nie punktujący – Janusz Biały
 • Sędziowie zagraniczni – Franco Formica, Lyn Marriner, Peter Stokkebroe, Sergey Surkov
 • Sędziowie Polscy – Rusłan Butko, Marek Fiksa, Małgorzata Garlicka-Sudoł, Paulina Glazik, Radosław Hojsan,  Andrey Mosejcuk, Patryk Mierzwa, Sergiu Rusu, Andrzej Suchocki, Łukasz Tomczak

Skład Komisji Skrutacyjnej

 • Agnieszka Bajda
 • Dominika Górska-Jabłońska

Warunki uczestnictwa w turnieju
W turnieju może wziąć udział para która:

 • Zostanie zgłoszona w terminie do dnia 24.10.2022
 • Wniesie opłatę startową w wysokości:
  • Turniej Solo – 50 zł/os. jeden punkt programu
  • Turniej Premium wszystkie klasy – 100 zł/para jeden punkt programu
  • Turniej Open – 120 zł/para jeden punkt programu
 • Odbierze numer startowy nie później niż na 30 minut przed planowanym rozpoczęciem bloku.

Opłata

 • Opłata startowa możliwa wyłącznie poprzez moduł płatności online www.sklep.m-team.org/festival
 • Opłata w dniu turnieju będzie możliwa tylko w wyjątkowych sytuacjach.
 • W przypadku wycofania się z uczestnictwa w Nosalowy International Dance Festival, opłata startowa dokonana wcześniej podlega zwrotowi, w kwocie pomniejszonej o opłatę manipulacyjną, w wysokości prowizji pobranej przez Płatności 24.

Dodatkowe informacje Organizatora

 • Restauracja regionalna, lobby bar – tak
 • Opieka medyczna – tak
 • Stoiska (asortyment) – tak
 • Hotel – tak

Nagrody

 • Medale
 • Upominki

Reklamacje
Wszystkie reklamacje należy zgłaszać na adres biura turnieju:
KS M-TEAM
ul. Skośna 12, 30-383 Kraków
tel. +48 722-220-757
e-mail : festival@m-team.org

Ochrona danych osobowych
Dane osobowe będą przetwarzane na potrzeby realizacji Międzynarodowego Festiwalu Tańca “NOSALOWY INTERNATIONAL DANCE FESTIVAL”. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Aby uczestniczyć w imprezie podanie danych jest konieczne ze względów organizacyjnych – umieszczenie na listach startowych, na dyplomach, w wynikach imprezy, rozliczenie wpłat, przygotowanie programu ramowego, itp. działań. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest ich niezbędność do wywiązania się z obowiązku realizacji turniejów – (art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, obowiązujące od dnia 25.05.2018r. (dalej jako „RODO”).

Inne
Wszelkie sprawy sporne nie ujęte w niniejszym regulaminie rozstrzyga Kierownik Turnieju w porozumieniu z Sędzią Głównym.

Miejsce turnieju

icon-02.png

Adres

Nosalowy Dwór Resort & Spa
ul. Droga Oswalda Balzera 21D,
23-500 Zakopane

icon-03.png

Telefon

+48 722 220 757

icon-01.png

E-mail

festival@m-team.org